འབྲུག་ཡུལ།


འགྲེལ་བཤད། 

གློག་བརྙན་ཐུང་ངུ་འདི་གཉིས་ནི་ཐེམ་ཕུག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མྱུར་བའི་དེང་རབས་རང་བཞིན་གྱི་དོན་དངོས་ལ་ཁ་གཏད་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཉེན་ཁེལ་ན་གཞོན་དང་སྨན་རྫས་སྤྱོད་པའི་ལང་ཤོར་བ། གྲུབ་འབྲས་ཆེ་བའི་ཁེ་ལས་པ། འཁྲབ་སྟོན་མཛད་སྒོ་སྤེལ་མཁན་བཅས་འདུས་པའི་གསར་སྐྱེས་ན་གཞོན་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་མཁན་རྣམས་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་ཁོང་ཚོའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་འབྲུག་པའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་རྗེས་འདེད་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལག་རྩལ་དག་བཤད་ཡོད།

འཕོ་འགྱུར་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་དུ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་ཡོད། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་དེང་རབས་ཀྱི་ན་གཞོན་ཞིག་ལ་བློ་སྤོབས་བསྐྱེད་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་དུས་རབས་༡༣པའི་ནང་དུ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་གྲུབ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ་སྐྱེ་ནུས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁོང་གིས་སྨྱོན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོར་ཉམས་ལེན་བྱས་ཏེ་མི་རྣམས་ལ་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་བའི་ཚོར་སྣང་སྐྱེས་སུ་བཅུག་ནས་ཟབ་མོ་ངེས་དོན་རྟོགས་པར་བྱས་ལ། བརྩེ་དུང་གི་འཆར་ཡན་བཙལ་ཏེ་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་ལ་ཁ་གཏད་དུ་ལངས། གློག་བརྙན་ནང་གི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་ཏེ། མཚོ་སྐྱེས་མཚོ་མོ་དཀར་ཆུང་ལ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ལོའི་འབྲུག་གི་ལྕམ་ཆུང་གི་མིང་རྟགས་ཐོབ་ཅིང་། གློག་བརྙན་རིང་མོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མིང་གི་གྲགས་པ་ཁྱབ། ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་འབྲུག་པའི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་ཁུར་ཤིང་། ཁོང་རང་གི་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་ལ་འགོ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱིན་མཆིས། ལས་དབང་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ནི་བརྩེ་དུང་གི་འཆར་ཡན་ལྡན་ཞིང་དགོད་བྲོ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་འབྲུག་པའི་ཕོ་མོ་འདུ་འཛོམས་དངོས་ཡུལ་དེ་ཇི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་རིག་གནས་ཀྱིས་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པར་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་སྟབས་བདེའི་འཕྲིན་ཐུང་དང་ལག་འཕེན་སྤོ་ལོ། ནག་ཤོག་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་ནོ།

ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་ལྟེ་གནས་དང་མཉམ་སྦྲེལ་བྱས་ཤིང་། ཤེ་ལི་དང་སྦྲོན་ནིལ་རོ་བྷན་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ་དང་ཁི་ལོམ་བྷི་ཡ་སློབ་ཆེན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་གློག་བརྙན་སྡེ་ཚན་གྱི་གཏོང་ཕོད་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་ད་གཟོད་འབྱུང་སྲིད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།


འཚོལ་ཞིབ།

  • ཕོ་འགྱུར།
  • ལས་དབང་།

ཕོ་འགྱུར།
ལས་ཞུགས་མི་སྣ་དང་ལས་ཁུངས།

Participant Filmmakers
Karma Gyeltshen
Tashi Tshering
Phub Namgay
Deki Seldon
Tandin Sonam
Guna Raj
Sherab Zangmo
Tshering Dorji
Choedey Yangzom
Pema Tshewang

Facilitator and Editor
Cecil Esquivel-Obregón

Translators
Lotay Rinchen
Tshering Norbu

Performers
Ugyen Phuntsho
Keshab Neopani
Singye Wangshuk
Choeday Yangzom
Shera Doelkar
Shera Zangmo
Tsokye Tsoma Karchung
Kriss Mongar
Lam Sangay
Pema Dechen
Lakzen Wangmo
Namgay Thinley
Yeshi Lhamo
Yeshi Dorji 

Special Thanks
Her Majesty Ashi Tshering
Dorji Ohm
Roma Pradham
Nezhoen Pelri / YDF
Carol Becker
Jana Wright
Jamal Joseph
Sara Mason
Misael Sanchez
Brian Fitzhugh
Peter Vaugha
Lama Shenphen Zangpo
Dzongsar Kyentse Rinpoche
Lama Shenphen Zangpo
Deer Park Thimphu
Regina Esquivel-Obregón
Ian Mogilner 

ལས་དབང་།
ལས་ཞུགས་མི་སྣ་དང་ལས་ཁུངས།

Participant Filmmakers
Tenzin Norbu
Choden Zangmo
Tshering Wangmo
Tshering
Robin Rai
Ramesh Rai
Sonam Chogyel Wangyel
Singye
Karma Gyeltshen

Facilitators
Cecil Esquivel-Obregón
Karma Gyeltshen

Post-Production Coordinator and Editor
Nelson Walker III 

Translator
Lotay Rinchen
 

Special Thanks
Her Majesty Ashi Tshering
Pem Wangchuck
Dorji Ohm
Roma Pradham
Nezhoen Pelri / YDF
Dzongsar Kyentse Rinpoche
Lama Shenphen Zangpo
Deer Park Thimphu
Peter Vaughan
Vanessa Brown

 


 སྔར་ལས་མང་བའི་གནས་ཚུལ།

ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་ལྟེ་གནས་ལ་སྔར་ལས་མང་བའི་རྒྱུས་ལོན་བྱ་འདོད་ན། ཁོ་ཚོའི་དྲྭ་ཚིགས་སུ་ཕེབས་ཤིག
འདིར་ཐུག་ཙམ་གནོན།