ཞལ་འདེབས།


 

ཇི་ལྟར་ཞལ་འདེབས་བྱ་ཚུལ།

 

༡ གོང་གི་འདྲ་གཟུགས་ལ་ཐུག་ཙམ་གནོན། ཞལ་འདེབས་ཀྱི་གྲངས་ཀ་ནང་འཇུག་བྱ་རྗེས་ཤོག་ངོས་ཀྱི་མཐའ་མར་ གཟིགས་རོགས་ཞུ།

༢ “གདམ་ག་ལྷག་མ” འོག་གི “མི་ཞིག་ལ་སྦྲག་ཡིག་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་སུ་འཇུག” ཅེས་པར་བསྐྱོད་ནས་info@khamfilmproject.org ལ་ནང་འཇུག་བྱོས།

༣ “ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་དེ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་དུ་ཟུར་འདོན་བྱ” ཅེས་པའི་འོག་གི “ཁམས་གློག་བརྙན་ལས་གཞི” ལ་ནང་འཇུག་བྱ་རོགས་ཞུ།


འདམ་ག་ཡོད་པ་བྱས་ནས “མེའུ་ཟེལ་དངོས་ཟིན་གློག་བརྙན་ལྟེ་བ” ལ་ཤོག་ཐོ་སྤྱད་ནས་ཞལ་འདེབས་གནང་ཐུབ་པས། དྲན་ཐོ་དང “ཁམས་གློག་བརྙན་ལས་གཞི” བཅས་འདུས་པ་བྱས་ནས་གཤམ་གྱི་སྡོད་བྱང་དུ་བསྐུར་བར་ཞུ། ལག་ཏུ་འབྱོར་རྗེས་སུ་ཁྲ་འབབ་ཆག་ཡང་གི་འཕྲིན་ཡིག་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་ངེས་ཡིན།

 

Kham Film Project
c/o True Walker Productions
343 Lenox Avenue
New York, NY 10027