༢༠༡༠ལོའི་དབྱར་ཁའི་ཤེས་རྒྱ་ཕྱུག་གཏོང་ལས་གཞི།


IMG_1695.jpg

འགྲེལ་བཤད། 

གཟུགས་ལམ་འདི་ཚོ་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ལ་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། མ་གཅིག་ཚོགས་པའི་དབྱར་ཁའི་ཤེས་རྒྱ་ཕྱུག་གཏོང་ལས་གཞིའི་ཆ་ཤས་སུ་གྲུབ་ཡོད། དེ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབྱར་སྒར་ཞིག་སྟེ། དེའི་ཁྲོད་དུ་བར་བརྒལ་གྱི་རིག་གནས་བརྗེ་རེས་དང་བོད་རྒྱ་དང་འཛམ་གླིང་ན་གཞོན་ཁྲོད་དུ་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་སློབ་སྦྱོང་གོང་དུ་སྤེལ་བ་ཡིན། ལོ་ན༡༢ནས༢༠ལོན་པའི་སློབ་བུ་འབའ་ཞིག་བསྡུས། སློབ་བུ་རྣམས་སྐད་རིགས་དང་འཕྲོད་བསྟེན། སྤྱི་ཚོགས་ཁེ་ལས་སློབ་ཁྲིད་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ་མ་ཚད། འཁྲབ་སྟོན་ཁང་དང་པར་ལེན། རོལ་མོ། མཉམ་ཞུགས་གཟུགས་ལམ་བཅས་རྒྱ་ཆེ་སྣ་མང་གི་བྱ་འགུལ་ཁྲོད་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ་ཡིན།

སྒྲོལ་མའི་རེ་བ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་གྱིས་ཕ་ཞིག་གིས་བུ་མོ་སློབ་གྲྭར་སྐྱེལ་བའི་ཐག་གཅོད་སྐོར་མཚོན་ཡོད་ལ་། ཐོན་མི་སམྦྷོཊ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་གྱིས་བོད་ཀྱི་དབྱངས་གསལ་དང་ཡི་གེ་གསར་བཟོ་བྱེད་མཁན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཞིག་བཤད་ཡོད་ཅིང་། གློག་གརྙན་འདི་གཉིས་ཀ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་སློབ་ཁྲིད་ནང་དུ་སྲས་སྲིལ་ཨེའུ་སི་ཁེའུ་ཧྥིལ་ཨོ་བྷིར་གྷན་གྱི་འཛུབ་སྟོན་ལ་བསྟེན་ནས་བྲིས་པ་དང་འཁྲབ་ཁྲིད་བྱས་པ། བརྙན་བླངས་པ། ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

འདི་ནི་མ་གཅིག་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་སྦྲེལ་བྱས་པ་དང་ཤེ་ལི་དང་སྦྲོན་ནིལ་རོ་བྷན་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ་དང་ཁི་ལོམ་བྷི་ཡ་སློབ་ཆེན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་གློག་བརྙན་སྡེ་ཚན་གྱི་གཏོང་ཕོད་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ཏུ་ད་གཟོད་འབྱུང་སྲིད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།


འཚོལ་ཞིབ།

  • སྒྲོལ་མའི་རེ་བ།
  • ཐོན་མི་སམྦྷོཊ།

སྒྲོལ་མའི་རེ་བ།
ལས་ཞུགས་མི་སྣ་དང་ལས་ཁུངས།

Participant Filmmakers
Awo
Gelek Nyima
Dorjee Drolma
Gelek Penba
Jamyang Chodron
Yizhin Drolma
Sangyi Drolma
Tsering Yangzom
Lumokyi
Lobsang Norbu

 

Program Facilitator
Cecil Esquivel-Obregón

Performers
Awo
Gelek Penba
Sangyi Drolma
Gelek Nyima

Special Thanks
SEP 2010 Volunteers
Losang and Tashi Ragbey
The Machik Team
Rabsal
Lynn True
Nelson Walker III

ཐོན་མི་སམྦྷོཊ།
ལས་ཞུགས་མི་སྣ་དང་ལས་ཁུངས།

Participant Filmmakers
Kalzang Dorjee
Chime Gonpo
Khammo Tso
Lobzang Jinpa
Nyinggo Chit
Tashi Chodzom
Tashi Dronkar
Lumokyi
Lobsang Norbu

Program Facilitator
Cecil Esquivel-Obregón

Performers
Lobsong Norbu
Khammo Tso
Nyinggo Chit
Chime Gonpo
Lobzang Jinpa
Kalzang Dorjee
Tashi Chodzom
Tashi Dronkar
Renchenkar
Lobzang Jinpa
Kalzang Dorjee
Tashi Chodzom
Tashi Dronkar
Khammo Tso
Lumokyi

 
 

Special Thanks
SEP 2010 Volunteers
Losang and Tashi Ragbey
The Machik Team
Rabsal
Lhasa Bar in Chengdu
Lynn True
Nelson Walker III


བརྙན་པར།


 སྔར་ལས་མང་བའི་གནས་ཚུལ།

མ་གཅིག་གི་དབྱར་ཁའི་ཤེས་རྒྱ་ཕྱུག་གཏོང་ལས་གཞིར་སྔར་ལས་མང་བའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བྱ་འདོད་ན། ཁོ་ཚོའི་དྲྭ་གནས་སུ་གཟིགས་ཤིག
འདིར་ཐུག་ཙམ་གནོན།